Κλεισθένους 7, Αθήνα  Μαρίνης Πετρόπουλος 6972221033Άννα Βούτα 6937271770    info@syllogos-tropaiaton.gr, syllogostropaiaton@gmail.com    

logo

07-05-2020

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ ΤΡΟΠΑΙΩΝ

ΜΕ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ, ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΚΑΙ ΦΟΡΕΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟ ΔΗΜΟ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

(ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΣ 2014-2020 - ΜΕΣΩ ΤΑΠ-ΤΟΚ)

 

Στις 15-04-2020 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γορτυνίας καθόρισε τους όρους δημοπρασίας του έργου «Διαμόρφωση Υπαίθριου Χώρου στη θέση Κουκούλα Τροπαίων» προϋπολογισμού 184.981,87 € με κωδικό ΟΠΣ 5044961».

Στις 04-05-2020 αναρτήθηκε στη ιστοσελίδα του Δήμου Γορτυνίας η Διακήρυξη ανοικτής  διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ).

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 21-05-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα της ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 25-05-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ.

Αναλυτικά όλη η απόφαση και η διακήρυξη στο link :

http://www.gortynia.gov.gr/wp-content/uploads/%CE%91%CE%9F%CE%95041_20200415_%CE%9A%CE%B1%CE%B8%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CF%8C%CF%81%CF%89%CE%BD_%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%80%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82_signed.pdf

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Τροπαιατών

Εγγραφείτε στον Επαγγελματικό Κατάλογο 

Κλεισθένους 7, Αθήνα Μαρίνης Πετρόπουλος 6972221033Άννα Βούτα 6937271770
info@syllogos-tropaiaton.gr, syllogostropaiaton@gmail.com     

ΕπισκεψιμότηταΕπισκεψιμότητα114902