Κλεισθένους 7, Αθήνα  Μαρίνης Πετρόπουλος 6972221033Άννα Βούτα 6937271770    info@syllogos-tropaiaton.gr, syllogostropaiaton@gmail.com    

logo

07-05-2020

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ ΤΡΟΠΑΙΩΝ

ΜΕ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ, ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΚΑΙ ΦΟΡΕΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟ ΔΗΜΟ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

(ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΣ 2014-2020 - ΜΕΣΩ ΤΑΠ-ΤΟΚ)

 

Στις 15-04-2020 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γορτυνίας καθόρισε τους όρους δημοπρασίας του έργου «Διαμόρφωση Υπαίθριου Χώρου στη θέση Κουκούλα Τροπαίων» προϋπολογισμού 184.981,87 € με κωδικό ΟΠΣ 5044961».

Στις 04-05-2020 αναρτήθηκε στη ιστοσελίδα του Δήμου Γορτυνίας η Διακήρυξη ανοικτής  διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ).

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 21-05-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα της ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 25-05-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ.

Αναλυτικά όλη η απόφαση και η διακήρυξη στο link :

http://www.gortynia.gov.gr/wp-content/uploads/%CE%91%CE%9F%CE%95041_20200415_%CE%9A%CE%B1%CE%B8%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CF%8C%CF%81%CF%89%CE%BD_%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%80%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82_signed.pdf

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Τροπαιατών

tropaia
0shadow3

Iστορία των Τροπαίων  

ΑΧΙΟΤΗΕΑΤΑ
0shadow3

Αξιοθέατα εντός 

axiotheata ektos
0shadow3

Αξιοθέατα εκτός 

video tropaiaton
0shadow3

Video Τρόπαια  

    Επαγγελματικός Κατάλογος     

    Χρήσιμα Τηλέφωνα    

Εγγραφείτε στον Επαγγελματικό Κατάλογο 

Κλεισθένους 7, Αθήνα Μαρίνης Πετρόπουλος 6972221033Άννα Βούτα 6937271770
info@syllogos-tropaiaton.gr, syllogostropaiaton@gmail.com     

ΕπισκεψιμότηταΕπισκεψιμότητα98920